สรุปผลงานด้านโบราณคดี (30/9/2551 )
 
   สรุปผลงานด้านประวัติศาสตร์ (30/9/2551 )
 
    สรุปผลงานด้านมานุษยวิทยา/การจัดการชุมชน (30/9/2551 )
           
เอกสารเผยแพร่
   รายงานความก้าวหน้า PPK เล่มที่ 1 ฉบับสมบูรณ์
     รายงานความก้าวหน้า PPK เล่มที่ 2 ฉบับสมบูรณ์  
     รายงานความก้าวหน้า PPK เล่มที่ 3 ฉบับสมบูรณ์  
     เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง "การสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม"  
     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8 ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170     
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2880-9215 อีเมล์ : ppkproject@gmail.com  เว็บไซต์ : http://ppkproject.trf.or.th